• Nieuwe ingang

 • Statuten en reglementen

  De algemene vergadering van NVC heeft op 31 juli 2023 de statuten van NVC gewijzigd. Die wijziging is op 13 september 2023 door de notaris verleden. De gewijzigde statuten zijn vanaf die datum op alle leden van de vereniging van toepassing. 

 • Statuten Voetbalvereniging NVC

   

  Inhoudsopgave:

  • Artikel   1:      Naam, zetel en rechtsbevoegdheid
  • Artikel   2:      Duur
  • Artikel   3:      Doel
  • Artikel   4:      Organisatiestructuur NVC
  • Artikel   5:      Lidmaatschap
  • Artikel   6:      Rechten en verplichtingen
  • Artikel   7:      Straffen
  • Artikel   8:      Einde lidmaatschap               
  • Artikel   9:      Donateurs
  • Artikel 10:     Bestuur
  • Artikel 11:     Bestuursbevoegdheid
  • Artikel 12:     Vertegenwoordiging
  • Artikel 13:     Rekening en verantwoording
  • Artikel 14:     Geldmiddelen en contributie
  • Artikel 15:     Besluiten van organen van de vereniging
  • Artikel 16:     Algemene vergaderingen
  • Artikel 17:     Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen
  • Artikel 18:     Toegang en besluitvorming algemene vergadering
  • Artikel 19:     Elektronisch stemmen
  • Artikel 20:     Statutenwijziging
  • Artikel 21:     Fusie
  • Artikel 22:     Ontbinding en vereffening
  • Artikel 23:     Reglementen

   Artikel 1 - Naam, zetel en rechtsbevoegdheid

  1. De vereniging is genaamd Sportvereniging NVC, hierna te noemen: “de vereniging” of “NVC”. Zij is gevestigd in Naarden, gemeente Gooise Meren.
  2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
  3. De vereniging is onder registratienummer 40516245 ingeschreven in het Handelsregister dat wordt gehouden bij de Kamer van Koophandel.

  Artikel 2 - Duur

  1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
  2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van één juli tot en met dertig juni.

  Artikel 3 - Doel

  1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen.
  2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
   1. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB);
   2. deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en evenementen;
   3. zelf wedstrijden en evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren;
   4. de benodigde accommodatie in stand te houden.
  3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

  Artikel 4 – Organisatiestructuur NVC

  1. NVC kent een algemene vergadering die bestaat uit alle leden van de vereniging.
  2. NVC kent een bestuur waarvan de leden worden benoemd door de algemene vergadering. Het bestuur geeft leiding aan de vereniging.
  3. NVC kent een jeugdcommissie waarvan de leden worden benoemd door het bestuur. De jeugdcommissie is belast met wedstrijdaangelegenheden de junioren betreffende.
  4.   NVC kent ook andere commissies die worden ingesteld door de algemene vergadering of door het bestuur en waarvan de leden hetzij door de algemene vergadering hetzij door het bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen. Een commissie is belast met een bepaald beleidsgebied en legt verantwoording af aan het orgaan dat haar heeft ingesteld.
  5. NVC kent personen die in de vereniging een functie, welke dan ook, al dan niet gezamenlijk, uitoefenen. Deze functionarissen zijn onder andere trainers, coördinatoren, scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, verzorgers, de vertrouwenspersoon en personen die op projectbasis werkzaamheden verrichten. Evenals de spelende leden zijn functionarissen lid van de KNVB.
  6.  Het bestuur stelt het verenigingsbeleid voor de vereniging vast. De commissies en functionarissen handelen binnen het door het bestuur voor elk/ieder van hen vastgestelde beleidskader. Het bestuur legt voor zijn handelen, maar ook voor het handelen van de door hem ingestelde commissies en functionarissen, verantwoording af aan de algemene vergadering. Het in dit lid bepaalde is niet van toepassing op de commissie van beroep en op de vertrouwenspersoon.
  7. Een commissie, haar leden en functionarissen kunnen alleen met een vooraf van het bestuur verkregen volmacht de vereniging vertegenwoordigen en/of uitgaven doen.
  8.  De leden van het bestuur, van een commissie alsmede de personen die een functie vervullen zijn alle ‘vrijwilliger’ bij NVC. Op hen zijn vanwege hun lidmaatschap het Reglement Vrijwilligersbeleid alsmede de statuten en reglementen van NVC van toepassing.
  9.  Organen van de vereniging zijn het bestuur, de algemene vergadering en de commissie van beroep, alsmede die commissies en personen die volgens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.

  Artikel 5 - Lidmaatschap

  1.  Leden zijn natuurlijke personen die door het bestuur als lid zijn toegelaten. Alleen degenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNVB kunnen lid zijn van de vereniging.
  2. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen die niet tot het lidmaatschap van de KNVB worden toegelaten, of van wie de KNVB het lidmaatschap heeft beëindigd.
  3.  De vereniging verplicht zich voor al haar leden, alsmede voor al degenen die in de vereniging een functie – welke dan ook – bekleden, het lidmaatschap van de KNVB aan te vragen. Het bestuur zorgt ervoor dat degenen die als lid van de vereniging willen worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.
  4. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de commissie van beroep alsnog tot toelating besluiten. Dit met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel en het in artikel 4 van het Algemeen Reglement bepaalde.
  5. De vereniging kent spelende leden (senioren en junioren) en niet-spelende leden (algemene leden). In de statuten, in reglementen en bij besluit van de algemene vergadering kunnen aan hen verschillende rechten en verplichtingen worden toegekend.
  6.  Seniorleden zijn natuurlijke personen die de voetbalsport actief beoefenen en in de KNVB-competitie als senior uitkomen.
  7. Juniorleden zijn natuurlijke personen die de voetbalsport actief beoefenen en in de KNVB-competitie uitkomen in elftallen tot en met Jongeren Onder 19.
  8.  Algemene leden zijn die natuurlijke personen die de voetbalsport niet (meer) beoefenen en/of die een functie in de vereniging bekleden.
  9. De vereniging kent leden aan wie het predicaat ‘lid van verdienste’ of ‘erelid’ is toegekend.
  10.  Leden van verdienste zijn zij die zich gedurende meer dan tien jaar bijzonder verdienstelijk voor de vereniging hebben gemaakt en die bij besluit van de algemene vergadering tot lid van verdienste zijn benoemd.
  11. Ereleden zijn zij die zich gedurende meer dan vijftien jaar op bijzonder eervolle wijze ten opzichte van de vereniging hebben onderscheiden en die bij besluit van de algemene vergadering tot erelid zijn benoemd.
  12. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen, een en ander op een door de KNVB aan te geven wijze.

  Artikel 6 - Rechten en verplichtingen

  1. De vereniging en de KNVB kunnen, voor zover uit de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de KNVB niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur onderscheidenlijk het bestuur van de KNVB schriftelijk mededeelt het betreffende bestuur daartoe niet te machtigen.
  2. Het bestuur van de vereniging respectievelijk van de KNVB kan in naam van de leden verplichtingen tegenover derden aangaan, uitsluitend voor zover de desbetreffende algemene vergadering het bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd heeft verklaard.
  3. De in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde rechten en verplichtingen gelden ook ten opzichte van de vereniging.
  4. De in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur.
  5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan verplichtingen aan de leden opleggen.
  6. De leden zijn verplicht zich tegenover elkaar en tegenover de vereniging te gedragen naar wat door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
  7. De leden zijn verplicht: a.   de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven; b.   de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een orgaan van de KNVB, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven; c.   de belangen van de vereniging en/of de KNVB en/of haar organen en/of van de voetbalsport in het algemeen, niet te schaden.
  8. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Hetzelfde verbod geldt voor gedragingen die als pestend, Intimiderend, racistisch, discriminerend of zeer ongepast worden ervaren of waarbij (in ruime zin) handtastelijk wordt opgetreden.

  Artikel 7 - Straffen

  1.  In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de                belangen van de vereniging worden geschaad.
  2. Voorts is strafbaar een overtreding zoals bedoeld in artikel 6 lid 8.
  3. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB, dan wel van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.
  4. De behandeling van overtredingen geschiedt in eerste instantie door het bestuur met inachtneming van het in het Algemeen Reglement bepaalde. Wanneer van een uitspraak van het bestuur bij de commissie van beroep beroep wordt ingesteld geschiedt de behandeling van het beroep met inachtneming van het bepaalde in het Reglement inzake beroep.
  5. Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB om overtredingen, als bedoeld in lid 3 te bestraffen, is ook het bestuur bevoegd om die overtredingen te bestraffen. 
  6. De naar aanleiding van een overtreding op te leggen straffen worden nader geregeld in het Algemeen Reglement.

  Artikel 8 - Einde lidmaatschap

  1. Het lidmaatschap eindigt: a.   door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; b.   door opzegging door het lid; c.   door opzegging door de vereniging;  d.   door ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in lid 7;
  2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
  3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: 1. In de gevallen in de statuten genoemd; 2. Wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten of reglementen aan het lidmaatschap stellen; 3. Wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. 4. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
  4. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen: a.   wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;  b.   binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder begrepen; c.   binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
  5. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt uiterlijk vijftien juni tegen dertig juni. Een opzegging in strijd met het in de eerste zin bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgend op de datum waartegen was opgezegd. In afwijking van het in de eerste zin bepaalde kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang worden beëindigd in de gevallen zoals genoemd in lid 3 en 4 van dit artikel.
  6. Indien een lid door de KNVB uit het lidmaatschap is ontzet of op andere wijze is beëindigd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van deze ontzetting of beëindiging, verplicht het lidmaatschap van het desbetreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.
  7. Ontzetting uit het lidmaatschap (royement) kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk via een e-mail en door middel van een brief met opgave van redenen van het besluit in kennis gesteld. Het lid kan binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap in beroep gaan bij de commissie van beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
  8. Behalve in geval van overlijden wordt enig gewezen lid dat heeft opgezegd geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het verenigingsjaar volgend op het verenigingsjaar waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging of zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen recht uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan. 

  Artikel 9 – Donateurs

  1. De vereniging kent naast leden donateurs.
  2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die een vrijwillige bijdrage aan de vereniging voldoen.
  3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of volgens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
  4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behalve dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
  5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

  Artikel 10 - Bestuur

  1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 
  2. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzitter wordt in functie kandidaat gesteld en benoemd. De overige functies worden door de bestuursleden onderling verdeeld.
  3. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste drie leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht. Het lidmaatschap van het bestuur is niet te verenigen met het lidmaatschap van de commissie van beroep en van de kascommissie en met de functie van vertrouwenspersoon.
  4. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.
  5. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt het bestuur in onderling overleg de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan – door middel van een schriftelijke kennisgeving en/of door middel van een bericht op de website van de vereniging – mededeling aan de leden.
  6. Een benoemd bestuurslid treedt in functie op de dag na zijn benoeming. Een aftredend bestuurslid treedt af op de datum van zijn dood, van het einde van zijn benoemingduur, van zijn opzegging, van zijn ontslag of van de beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging.
  7. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak, waarbij hij zich richt naar de belangen van de vereniging en de met haar verbonden ondernemingen of organisaties. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
  8. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
  9. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door: 1. de dood van de betrokkene; 2. het eindigen van het lidmaatschap; 3. bedanken.

  Artikel 11 - Bestuursbevoegdheid

  1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
  2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald in verband met belet of ontstentenis van één of meer van de bestuursleden, blijft het bestuur bevoegd tot het uitoefenen van al zijn taken en bevoegdheden. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden, berust het bestuur tijdelijk bij de door de commissie van beroep aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurslid gelijkgesteld. 
  3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.
  4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies en/of personen die door het bestuur zijn benoemd.
  5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
  6. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of een waarde van vijftienduizend euro (€ 15.000) te boven gaande, voor zover die niet uit de begroting blijken
  7. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 10 lid 7. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
  8. Het bestuur is bevoegd om bij wijze van ordemaatregel leden, ouders, supporters en anderen die zich op het sportcomplex van de vereniging ongewenst gedragen voor een nader te bepalen periode (al dan niet onmiddellijk) de toegang tot het sportcomplex te ontzeggen.

  Artikel 12 - Vertegenwoordiging

  1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
  2. De vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden
  3. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
  4. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van de in artikel 11 lid 5 van deze statuten bedoelde handelingen.
  5. Bestuursleden aan wie volgens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten. 

  Artikel 13 - Rekening en verantwoording

  1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat hieruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
  2. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering - een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.  Deze stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van de reden melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
  3. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit drie leden en één plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden worden benoemd voor de duur van één jaar. Zij zijn aansluitend slechts tweemaal herbenoembaar.
  4.  De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
  5. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.
  6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt de bestuursleden tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
  7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel zeven jaar lang te bewaren.

  Artikel 14 - Geldmiddelen en contributie

  1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: contributies en bijdragen van de leden, alsmede uit overige inkomsten.  
  2. De contributie en andere verschuldigde bijdragen worden nader geregeld in het Algemeen Reglement.

  Artikel 15 - Besluiten van organen van de vereniging

  1. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
  2. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt die op de eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.

  Artikel 16 - Algemene vergaderingen  

  1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet bij de wet of bij dan wel volgens de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
  2. Jaarlijks wordt uiterlijk dertig december de algemene vergadering gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.
  3. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving en/of via een langs elektronische weg toegezonden bericht, met gelijktijdige vermelding van de agenda.
  4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
  5. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel of door het plaatsen van een advertentie in een, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
  6. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer: a.   het vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering;  b.   het jaarverslag van het bestuur;  c.   het financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar; d.   het verslag van de kascommissie;e.   het goedkeuren van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende   toelichting;f.    het verlenen van decharge aan de bestuursleden;   g.   het vaststellen van de contributies;h.   het vaststellen van de begroting; i.    het benoemen van bestuursleden; j.    het benoemen van de leden van de commissies en andere te benoemen personen; k.   de rondvraag.

  Artikel 17 - Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen

  1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
  2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt, ook als de vergadering digitaal wordt gehouden. De notulen worden op de website van de vereniging gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld. 

  Artikel 18 - Toegang en besluitvorming algemene vergadering

  1. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering. Leden die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene vergadering en hebben evenmin stemrecht.
  2. Ieder bestuurslid heeft een raadgevende stem in zaken waarover de algemene vergadering moet besluiten.
  3. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem.
  4. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien jaar en ouder. Aan de eis van een     schriftelijke volmacht wordt voldaan als de volmacht door middel van een e-mail is vastgelegd. Een gemachtigde kan echter, naast zijn eigen stem, in totaal voor niet meer dan twee andere leden een stem uitbrengen.
  5.  Namens een juniorlid kan één ouder of voogd de stem van het juniorlid uitbrengen, mits die ouder of voogd als zodanig in het ledenregister van de vereniging als gemachtigde is geregistreerd.
  6. Het stemrecht over besluiten waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.
  7. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
  8.  Alle stemmingen geschieden hoofdelijk, tenzij de voorzitter of de algemene vergadering een schriftelijke stemming wenst.
  9. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
  10.   Bij stemming over personen is degene benoemd die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij benoemd die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Wanneer bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
  11. Ongeldige stemmen zijn stemmen die: a.   blanco zijn uitgebracht; b.   op enigerlei wijze zijn ondertekend; c.   iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht; of d.   andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt gestemd.
  12. De meerderheid van stemmen wordt berekend door van het in totaal uitgebrachte aantal stemmen het aantal ongeldige stemmen af te trekken waarna vervolgens op grond van het resterende aantal stemmen de juiste meerderheid wordt berekend, zo nodig met afronding naar boven.

  Artikel 19 - Elektronisch stemmen

  1. Het bestuur bepaalt op welke wijze wordt gestemd, hetzij fysiek ter vergadering, hetzij elektronisch, dan wel een combinatie van beide.
  2. Ieder stemgerechtigd lid kan tijdens een elektronische stemming het stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en bevoegd is het stemrecht uit te oefenen.
  3. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de dertigste dag voorafgaand aan die algemene vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die tijdens de vergadering worden uitgebracht. 
  4. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel. 

  Artikel 20 - Statutenwijziging           

  1. De statuten worden slechts gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten wordt voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt veertien dagen.
  2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, leggen vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.Bovendien wordt van de voorgestelde wijziging veertien dagen vóór de vergadering kennisgegeven aan alle leden door middel van schriftelijke kennisgeving en/of via een langs elektronische weg toegezonden bericht.
  3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing wanneer in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
  4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
  5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan op de website van de vereniging. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd tot doen verlijden van deze akte.
  6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel neer te leggen.
  7. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande goedkeuring van de KNVB. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van de vereniging. 

  Artikel 21 - Fusie

  1. Voor een besluit tot fusie met een andere vereniging is het bepaalde in artikel 20 lid 1, 2 en 4 van deze statuten van overeenkomstige toepassing.
  2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering wordt voorgesteld een fusie aan te gaan met een of meer met name genoemde andere verenigingen. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering bedraagt veertien dagen.

  Artikel 22 - Ontbinding en vereffening

  1. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 20 lid 1 en lid 2 van deze statuten van overeenkomstige toepassing. 
  2. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
  3.  Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering bedraagt veertien dagen.
  4. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als vereffenaars. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars.
  5. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens een of meer bewaarders aanwijst. Het batig saldo kan uitsluitend ten goede komen aan een instelling die zich een vergelijkbaar maatschappelijk doel ten doel stelt.
  6. De slotafrekening behoeft de goedkeuring van het bestuur amateurvoetbal van de KNVB.
  7. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
  8. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven jaar na afloop van de vereffening.

  Artikel 23 - Reglementen

  1. De algemene vergadering stelt bij een met een gewone meerderheid genomen besluit de volgende reglementen vast en wijzig deze: a.   Het Algemeen Reglement;  b.   Het Reglement inzake beroep.
  2. De overige reglementen worden vastgesteld en gewijzigd door het bestuur.
  3. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
  4. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met de statuten en reglementen van de KNVB.
  5. In de gevallen waarin de statuten of een reglement niet voorzien beslist het bestuur.