• Nieuwe ingang

 • Uitgangspunten vrijwilligersbeleid

  De basis van onze uitgangspunten vrijwilligersbeleid luidt: 

  • je MAG lid worden van NVC; 
  • je hebt RECHT op het spelen van wedstrijden en trainingen maar ook 
  • je hebt de PLICHT om bij te dragen in de organisatie van NVC.

  hetgeen meer specifiek het volgende betekent:

  1. Voetbalvereniging NVC doet een beroep op ieder lid en/of ouder/verzorger om bij te dragen aan het goed functioneren van onze vereniging.
  2. NVC heeft het sinds het seizoen 2014/2015 een aannamebeleid voor vrijwilligers. Dit beleid houdt in dat:

  1. wij met elke "vaste" vrijwilliger een kennismakingsgesprek houden.
  2. indien een vrijwilliger van een andere vereniging komt (dat is met name het geval bij trainers), wij zijn referenties bij de clubs checken waar de vrijwilliger eerder actief was.
  3. wij alle vrijwilligers die in contact komen met minderjarigen en/of jongeren met een verstandelijk beperking een VOG laten aanvragen en dat elke 3-5 jaar herhalen.
  4. wij vrijwilligers met een knvb- of teamgerelateerde taak lid van de KNVB maken. Daarmee valt de vrijwilliger onder het tuchtrecht van de voetbalbond en is hij/zij daarvan op de hoogte.
  5. wij de vrijwilliger bekend maken met deze gedragsregels.

  3. Voetbalvereniging NVC vervult ook een sociale functie. Leden dragen daarin bij en hebben daar zelf baat bij.
  4. Voetbalvereniging NVC maakt een onderscheid tussen taken en functies: 

  • een functie wordt gekenmerkt door het feit dat hiervoor een inspanningsverplichting geldt en geen urenverplichting. Alle functies zullen gedefinieerd worden in het vrijwilligersoverzicht;
  • een taak is een rol die roulerend door verschillende leden wordt uitgevoerd. Te denken valt hierbij aan bardiensten draaien of wedstrijd(en) fluiten. Er wordt een rooster opgesteld, waarna de vrijwilligers zich via de Voetbal.nl app kunnen inschrijven.

  5. Uitgangspunt van het vrijwilligersbeleid is dat ieder spelend lid, dan wel de ouder(s)/verzorger(s) van onze jeugdleden (A t/m G en incl. de Arena), zich conformeert aan de regels van de Verenigingsbijdrage. Jeugdleden zullen daarnaast worden gestimuleerd om zich ook in te zetten voor algemene taken binnen de club zodat leden zo jong mogelijk de vrijwillige inzet als een vanzelfsprekendheid gaan zien.
  6. NVC stelt de vrijwillige inzet van haar leden hoog in het vaandel. Zonder inzet van haar leden heeft de vereniging in feite geen bestaansrecht. NVC gaat er van uit dat onder de leden dit besef gaat leven en dat door middel van sociale controle (binnen de verschillende teams) de vrijwillige inzet als een vanzelfsprekendheid gezien en gevoeld gaat worden.
  7. De roosters voor het vervullen van de vrijwilligerstaken zullen worden gepubliceerd in de Voetbal.nl app en is er mogelijkheid tot aanmelding voor het vervullen van taken en functies.
  8. Van alle vrijwilligers wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende regels bij Voetbalvereniging NVC zoals o.a. geformuleerd in het Huishoudelijk Reglement en in het Statuut Normen en Waarden van Voetbalvereniging NVC.
  9. Voetbalvereniging NVC stimuleert vrijwilligers voor de goede uitoefening van de taak om cursussen te volgen, bijvoorbeeld voor trainer- en scheidsrechteropleidingen.
  10. Voetbalvereniging NVC zet zich in om de inzet van vrijwilligers op diverse wijzen te waarderen.
  11. Het bestuur van Voetbalvereniging NVC stelt zich ten doel het vrijwilligersbeleid verder te ontwikkelen door o.a. het aanstellen van een vrijwilligerscommissie.
  12. Bij de start van een nieuw voetbalseizoen zal er voor alle nieuwe leden en teamleiders een welkomst-middag en/of -avond georganiseerd worden waarin o.a. de normen en waarden die de club aanhangt als ook het vrijwilligersbeleid zoals door de club gevoerd wordt, gepresenteerd worden.

  Zie ook Regels en uitleg verenigingsbijdrage