• Uitgangspunten vrijwilligersbeleid

  De basis van onze uitgangspunten vrijwilligersbeleid luidt: 

  • je MAG lid worden van NVC; 
  • je hebt RECHT op het spelen van wedstrijden en trainingen maar ook 
  • je hebt de PLICHT om bij te dragen in de organisatie van NVC.

  hetgeen meer specifiek het volgende betekent:

  1. Voetbalvereniging NVC doet een beroep op ieder lid en/of ouder/verzorger om bij te dragen aan het goed functioneren van onze vereniging.
  2. NVC heeft het sinds het seizoen 2014/2015 een aannamebeleid voor vrijwilligers. Dit beleid houdt in dat:

  1. wij met elke vrijwilliger een kennismakingsgesprek houden.
  2. indien een vrijwilliger van een andere vereniging komt (dat is met name het geval bij trainers), wij zijn referenties bij de clubs checken waar de vrijwilliger eerder actief was.
  3. wij alle vrijwilligers die in contact komen met minderjarigen en/of jongeren met een verstandelijk beperking een VOG laten aanvragen en dat elke 3-5 jaar herhalen.
  4. wij onze vrijwilligers lid van de KNVB maken. Daarmee valt de vrijwilliger onder het tuchtrecht van de voetbalbond en is hij daarvan op de hoogte.
  5. wij de vrijwilliger bekend maken met deze gedragsregels.

  3. Voetbalvereniging NVC vervult ook een sociale functie. Leden dragen daarin bij en hebben daar zelf baat bij.
  4. Voetbalvereniging NVC maakt een onderscheid tussen taken en functies: 

  • Een functie wordt gekenmerkt door het feit dat hiervoor een inspanningsverplichting geldt en geen urenverplichting. Alle functies zullen gedefinieerd worden in het vrijwilligersoverzicht;
  • Een taak is een rol die roulerend door verschillende leden wordt ingevuld. Te denken valt hierbij aan bardiensten draaien of wedstrijd(en) fluiten. Er wordt een rooster opgesteld, waarbij de vrijwilligers in verschillende diensten worden ingeroosterd.

  5. Uitgangspunt van het vrijwilligersbeleid is dat ieder spelend lid dan wel de ouder(s)/verzorger(s) van onze jeugdleden (A t/m G en incl. de Arena) minstens één vrijwilligerstaak of -functie vervult. Jeugdleden zullen daarnaast worden gestimuleerd om zich ook al in te zetten voor algemene taken binnen de club zodat leden zo jong mogelijk de vrijwillige inzet als een vanzelfsprekendheid gaan zien.
  6. NVC stelt de vrijwillige inzet van haar leden hoog in het vaandel. Zonder een vrijwillige inzet (geen financiële maar een fysieke bijdrage in de vorm van het uitvoeren van een vrijwilligers functie of taak), van haar leden heeft de vereniging in feite geen bestaansrecht. NVC gaat er van uit dat onder de leden dit besef gaat leven en dat door middel van sociale controle (binnen de verschillende teams) de vrijwillige inzet als een vanzelfsprekendheid gezien en gevoeld gaat worden.
  7. Onderdeel van de inschrijving voor nieuwe leden is dat zij een vrijwillige inzet voor de vereniging als een vanzelfsprekendheid zien en zij zullen zich hieraan schriftelijk confirmeren. Omdat het onderhavige vrijwilligersbeleid niet voor bestaande leden van toepassing was op moment van inschrijven zal er een actie plaatsvinden waarbij bestaande leden zich ook schriftelijk dienen te confirmeren aan het vrijwilligersbeleid. NVC heeft er vooralsnog voor gekozen geen sanctiebeleid te voeren, zij rekent op begrip en inzet van haar leden. Nieuwe leden kunnen echter wel geweigerd worden indien zij zich niet willen confirmeren aan het vrijwilligersbeleid.
  8. De roosters voor het vervullen van de vrijwilligerstaken zullen worden gepubliceerd op onze website (www.sv-nvc.nl). Tevens zal een overzicht van alle vrijwilligersfuncties (incl. een overzicht door wie de betreffende functies vervuld worden), gepubliceerd worden op onze website. Zodra er een functie vacant wordt zal de vacature op de website gepubliceerd worden en is er mogelijkheid tot aanmelding voor het vervullen van de vacature.
  9. Van alle vrijwilligers wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende regels bij Voetbalvereniging NVC zoals o.a. geformuleerd in het Huishoudelijk Reglement en in het Statuut Normen en Waarden van Voetbalvereniging NVC.
  10. Voetbalvereniging NVC stimuleert vrijwilligers voor de goede uitoefening van de taak om cursussen te volgen, bijvoorbeeld voor trainer- en scheidsrechteropleidingen.
  11. Voetbalvereniging NVC zet zich in om de inzet van vrijwilligers op diverse wijzen te waarderen.
  12. Het bestuur van Voetbalvereniging NVC stelt zich ten doel het vrijwilligersbeleid verder te ontwikkelen door o.a. het aanstellen van een vrijwilligerscommissie.
  13. Bij de start van een nieuw voetbalseizoen zal er voor alle nieuwe leden en teamleiders een welkomst-middag en/of -avond georganiseerd worden waarin o.a. de normen en waarden die de club aanhangt als ook het aannamebeleid zoals door de club gevoerd wordt, gepresenteerd worden.

  Zie ook