• Nieuwe ingang

 • Vertrouwenspersonen gezocht

   

  NVC is op zoek naar twee vertrouwenspersonen. 'Voetbal is vriendschap' staat voor een sportieve, sociale en respectvolle omgang met elkaar in de vereniging. Eén ieder moet zich veilig voelen bij NVC. Wie onaangepast gedrag vertoont, wordt hierop aangesproken. In eerste instantie door degene die hiervan hinder ondervindt, waarbij een ouder voor zijn kind opkomt. Vindt er een herhaling van onaangepast gedrag plaats, of wordt het erger, dan is er de vertrouwenspersoon bij wie het grensoverschrijdend gedrag kan worden gemeld. Bijvoorbeeld bij pesten, intimidatie, negeren, handtastelijk optreden, agressie en discriminatie. In die en andere gevallen staat de vertrouwenspersoon het benadeelde lid bij en spreekt zij/hij ook met degene die zich misdraagt en en bij jeugdleden ook met diens ouders. Zo nodigt bespreekt de vertrouwenspersoon een incident met het gehele teamDe vertrouwenspersoon is geen hulpverlener, maar iemand die neutraal en objectief misstanden beoordeelt en ernstige gevallen ter kennis van het bestuur brengt, die een passende straf kan opleggen.

  De vertrouwenspersoon vervult daarmede in de vereniging een belangrijke taak en wordt daarom door de algemene vergadering voor drie jaar benoemd.

  Tijdsbeslag

  Het is op voorhand niet in te schatten hoeveel meldingen van grensoverschrijdend gedrag er jaarlijks zijn. Tot nu toe slechts enkele per jaar. Het tijdsbeslag is daarom gering. Het is wel van belang dat de vertrouwenspersoon in een voorkomend geval onmiddellijk aan de slag kan. Daarom zoeken wij twee personen die elkaar kunnen vervangen.

  Wie zoeken wij?

  De vertrouwenspersoon is een evenwichtig persoon met een neutrale houding, die discreet en integer een gemeld grensoverschrijdend gedrag onderzoekt, zo mogelijk bemiddelend optreedt of anders hierover op objectie wijze het bestuur informeert. Van de vertrouwenspersoon wordt verwacht dat zij/hij zich op korte termijn de organisatiestructuur en de cultuur in de vereniging eigen maakt.

  Wat biedt NVC?

  NVC betaalt de fysieke of de on-line cursus zodat de vertrouwenspersoon zich kan bekwamen. Daarnaast wordt de vertrouwenspersoon intern begeleid door het bestuurslid juridische zaken met wie desgewenst kan worden geklankbord. De vertrouwenspersoon heeft vrijheid van handelen maar stemt het handelen wel af met de andere vertrouwenspersoon om een uniforme aanpak te realiseren.

  Het zijn van vertrouwenspersoon is een eervolle functie. Maar ook een functie waarvan men veel leert wat bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling. Het is een functie met aanzien die alleszins het vermelden op een een cv bij een sollicitatie waard is. De vertrouwenspersoon ontvangt als vrijwilliger geen vergoeding.

  Reglement

  De functie van vertrouwenspersoon is nader geregeld in art. 21 van het Algemeen Reglement van NVC*. Het Reglement Gedragsregels (de Gedragscode) is thans in bewerking maar vooralsnog geldt de Gedragscode, zoals vermeld op de website.

  Meer informatie

  Zij die in de functie geïnteresseerd zijn kunnen zich per mail melden bij het bestuurslid juridische zaken Fred Kollen: 'juridisch@sv-nvc.nl. Hij is bereid vragen te beantwoorden: tel. 06 - 21 80  53 90.

   

  * Artikel 21 - Gedragsregels en de vertrouwenspersoon
  1. NVC hanteert een Reglement Gedragsregels voor eenieder die zich op het sportcomplex van NVC bevindt, op andere sportcomplexen als lid of team van NVC aan wedstrijden of evenementen deelneemt en voor eenieder die NVC in de ruimste zin van het woord vertegenwoordigt.
  2. De vereniging kent een of meer vertrouwenspersonen die door de algemene vergadering telkens voor een periode van drie jaar wordt/worden benoemd. Leden, ouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen zich tot de vertrouwenspersoon wenden naar aanleiding van onveilige situaties of ongepast gedrag van leden, hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers en vrijwilligers bij NVC, zoals nader beschreven in artikel 6 lid 8 van de Statuten van NVC. De namen van de vertrouwenspersonen, hun e-mailadressen en telefoonnummers zijn op de website vermeld.
  3. De gedragsregels worden nader uitgewerkt in het ‘Reglement Gedragsregels’ dat op de website wordt gepubliceerd. Het Reglement Gedragsregels wordt door het bestuur vastgesteld en gewijzigd en vormt een nadere uitwerking van deze reglementsbepaling.