• Nieuwe ingang

 • Vrijwilligers

  NVC is een grote vereniging. Voor een goed en plezierig functioneren van de club zijn veel vrijwilligers nodig. Vele handen maken licht werk en maakt ook de (gevaarlijke) afhankelijkheid van een kleine groep vrijwilligers minder groot.

  Om NVC d'r op te krijgen hebben we jouw inzet hard nodig! Het liefst op een meer stabiele basis als "vaste" vrijwilliger bij NVC. Kijk dus snel bij de taken en functies. Er zit ongetwijfeld iets bij waar jij een mooie bijdrage aan kunt leveren.

  Vanzelfsprekend
  Vrijwilliger zijn bij NVC is niet vrijblijvendheid. Op vrijblijvende basis krijgen we simpelweg niet genoeg vrijwilligers om de organisatie staande te houden. NVC heeft hiervoor de Verenigingsbijdrage in het leven geroepen met goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering van 2 juli 2020. Klik hier voor meer informatie.

  Leuk en gezellig
  Vrijwilliger zijn is trouwens helemaal niet erg! Het kan zeer bevredigend werken en daarnaast leer je als vrijwilliger veel mensen kennen en voel je je extra thuis bij NVC. NVC wil graag een sociale ontmoetingsplek zijn voor voetballers en ouders en daar is hetvrijwilligersbeleid cruciaal in.

  Gedragscode NVC

  Voetbal is vriendschap

  Bij NVC is de slogan “voetbal is vriendschap” een uitgangspunt in de manier waarop wij de sport met elkaar beoefenen. Om dit zowel binnen de vereniging maar ook daarbuiten uit te dragen hebben wij onderliggende gedragscode opgesteld. Deze gedragscode dient als doel om excessen te voorkomen, maar ook om op een consequente en correctie manier op te treden, mochten er zich excessen voordoen. Op deze manier wil NVC een fijne omgeving creëren binnen en rondom onze vereniging waarin men elkaar met respect benadert. Wanneer alle leden, trainers en andere betrokkenen zich aan de gedragscode houden en de sportiviteit vooropstellen, dan zal dit een positief effect hebben op NVC als geheel.

   Gedragscode

  De gedragscode bestaat uit een aantal regels en gedragingen waaraan eenieder zich moet houden. Deze gedragscode geldt voor iedereen die betrokken is bij NVC, zoals leden, bestuurs- en commissieleden, vrijwilligers, spelers, trainers, scheidsrechters, toeschouwers en overige betrokkenen. De gedragscode is nauw gelieerd aan de normen en waarden die we bij NVC koesteren. Het overtreden van de gedragscode kan leiden tot een variatie aan sancties (afhankelijk van de aard van de overtreding), van een waarschuwing tot een royement.

   

  NVC hanteert de volgende gedragscode voor alle betrokkenen:

  -         We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving;

  -         We respecteren de regels van het voetbal en onze medespelers en tegenstanders;

  -         We pesten en bedreigen elkaar niet;

  -         We staan fysiek, mentaal en verbaal geweld of grensoverschrijdend gedrag niet toe;

  -         We hebben respect voor eenieder zijn ‘kunnen’;

  -         We doen niet aan racisme en discriminatie;

  -         We behandelen iedereen gelijkwaardig.

  -         We houden toezicht op verboden middelengebruik

  Procedure

  Mocht zich een situatie voordoen die in strijd is met de gedragscode, dan kun je een schriftelijke klacht indienen bij het bestuur van NVC of bij de vertrouwenspersoon van NVC (zie volgende onderdeel). Het bestuur of de vertrouwenspersoon zal de klacht in behandeling nemen en – indien noodzakelijk – contact met de indiener opnemen voor meer informatie. In overleg zal de klacht beoordeeld worden en als er idd sprake is van een overtreding van de gedragscode zal bekeken worden wat de best passende sanctie is.

   Vertrouwenspersoon

  Binnen de vereniging heeft de vertrouwenspersoon de rol om beschikbaar te zijn voor betrokkenen die in vertrouwen iets willen delen wat te maken heeft met de vereniging. De vertrouwenspersoon is Truke den Uyl-Slagter en kan worden gecontacteerd via vertrouwenspersoon@sv-nvc.nl of direct worden benaderd voor een persoonlijk gesprek (06-48102601).  De vertrouwenspersoon zal de informatie die wordt gedeeld niet zelfstandig delen met anderen. De betrokkene die in contact treedt met de vertrouwenspersoon houdt hierin de regie.

  Aannamebeleid NVC

  Samenwerking met vrijwilligers

  Het aannamebeleid van NVC heeft als doel om een goed beeld te krijgen van de beoogde vrijwilliger die een functie binnen de vereniging zal gaan vervullen. Voor NVC is het belangrijk om te weten met wie wij in zee gaan. Dit draagt in onze optiek bij aan een veilig sportklimaat en hiermee verkleinen we de kans op excessen en overtredingen van de gedragscode.

   

  Stappen bij aanname vrijwilligers

  Bij de werving van vrijwilligers doorlopen we de volgende stappen:

  1. Een kennismakingsgesprek;
  2. Indien van toepassing controle van diverse referenties;
   1. Waaronder de mogelijkheid van een check bij het register tuchtuitspraken seksuele intimidatie
   2. Bekend maken en wijzen op de bij NVC geldende gedragscode;
   3. Het aanvragen van een VOG door de beoogde vrijwilliger
    1. Een VOG is een Verklaring Omtrent Gedrag waaruit blijkt dat het justitiële verleden, geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van de VOG-aanvraag wordt gekeken of u strafbare feiten op uw naam heeft staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt.
    2. Vrijwilligers moeten een VOG hebben als ze 18 jaar of ouder zijn, en een van de volgende rollen hebben: Trainer; Coach; Grensrechter (igv vaste grensrechter); Scheidsrechter (igv vaste scheidsrechter); Bar medewerkers; Wedstrijdsecretariaat; Bestuur; Masseur. Bij twijfel of je een VOG moet hebben even overleggen met de penningmeester.
    3. NVC is een traject gestart om in aanmerking te komen voor gratis VOG aanvragen door haar vrijwilligers. Tot NVC daarvoor in aanmerking komt, kunnen de kosten van de aanvraag gedeclareerd worden door een email te sturen naar het emailaders penningmeester@sv-nvc.nl
    4. NVC zal, met inachtneming van de privacywetgeving, in een register bijhouden, wie van de vrijwilligers een VOG hebben en hoe lang deze geldig is. De VOG mag maximaal 2 jaar oud zijn op de peildatum 1 Augustus, voor het daaropvolgende seizoen.
    5. Vrijwilligers die een VOG moeten hebben en die geen lid zijn van de KNVB, wordt gevraagd of lid te worden van de KNVB of zich ten minste te onderwerpen aan het tuchtrecht van de KNVB. Hiermee geeft de vrijwilliger aan zich aan de collectieve afspraken te houden van de vereniging en van de KNVB. Dit betekent dat geschillen kunnen worden voorgelegd aan de tuchtcommissie en uitspraken hierover in registers worden vastgelegd en opvraagbaar zijn bij toekomstige referentie checks door andere clubs.
    6. Voor voetballers die vrijwilliger willen zijn is dit tuchtrecht via KNVB-lidmaatschap automatisch van toepassing.
    7. Niet voetballende vrijwilligers kunnen een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht tekenen.

  Contact
  Als u meer wilt weten of u wilt zich aanmelden als "vaste" vrijwilliger, neem dan contact op met de leider of afdelingscoördinator van het team van uw kind of mail naar vrijwilligers@sv-nvc.nl. Niet aarzelen, maar doen!

  Meer informatie